Beiktatták tisztségébe Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református püspököt

A szilágysági Krasznán – korábbi szolgálati helyén – pénteken beiktatták tisztségébe Bogdán Szabolcs Jánost, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) új püspökét.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület októberben, Nagyváradon tartott közgyűlésén Bogdán Szabolcs János krasznai lelkészt, a szilágysomlyói egyházmegye esperesét választotta az egyházkerület püspökévé. Beiktatására péntek délelőtt került sor, Krasznán.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének, Csűry Istvánnak nyugdíjba vonulását követően, hatéves mandátumra Bogdán Szabolcs Jánost avatták fel. Zászlós kísérettel vonultak az egyházi és világi elöljárók a templomba, ahol dicsőítő énekkel és örömkönnyekkel várták a helybéliek lelkészüket, az új püspököt.

Nagy napra virradtak ma a Kárpát-medencében élő keresztyének, a Református Anyaszentegyház Kraszna közössége, a Királyhágómelléki Egyházkerület – mondta Csűry István leköszönő püspök, kiemelve, gyakran elhangzik, a kérdés: vajon hova tovább, a keresztyénségnek mi lesz a jövője, az anyaszentegyház hogyan fogja alakítani életét, mi lesz vele? „A feleletek megjöttek: boldog jövő elé néz, ha sok tekintet az Úrhoz fordul, ha állhatatosak vagyunk, kitartók, célra nézők, és nem veszítjük el az erőt, hanem a feladatot nézzük. Boldog, állhatatos embernek kell lenni. Az aktív élet elhagyása, az elmenetel nem véletlen, ez Isten akarata, aki megszabja az élet, a szolgálat hosszát, minőségét” – mondta.Csűry István | A szerző felvétele

„A jól végzett munka után el lehet pihenni, Isten megáldja az életedet, és jönnek a következők, a szolgálattevők, akik átveszik a stafétát, a szolgálat nagyon nehéz dolgát, hogy elvégezzenek mindent, amit mi nem tudtunk, amit adósságként hagyunk magunk mögött életünkben, elvégzik az új terveket, álmokat, azokat a dolgokat, amelyekért érdemes, és csakis ezért érdemes élni. A keresztyén embernek el kell kezdenie a talpraállás szolgálatát, el kell induljon, mert felülről jövő üzenet ez” – folytatta.

Az igehirdetést követően Bara Lajos István, a KRE főgondnoka megnyitotta a közgyűlést, mondván, az újabb ciklus kezdetén lehetőséget és feladatokat kaptak Istentől arra a szolgálatra, amire megválasztották őket. Ebben a lehetőségben és szolgálatban elsőként a szeretet nagy parancsának teljesítését bízza rájuk az Atya, és úgy kell az adott lehetőségekkel Istennek tetsző módon élni, hogy tudják: ebben körvonalazza Isten a felelőségüket is, amiért mindannyian el kell számoljanak előtte. A lehetőség mindig felelősséget is jelent, fogalmazott, hiszen felelősséggel tartozunk az anyaszentegyházért, a közösségért, a másik emberért. „Ezt a feladatot, amire ma vállalkozunk, csak a szeretet parancsának engedelmeskedve érdemes elkezdeni és lehetőségekkel Istennek tetsző módon élni. Szolgálatra és nem hatalomgyakorlásra kapunk ma áldást Istentől, ő járjon előttünk, az ő félelme legyen a mi bölcsességünk” – emelte ki a főgondnok.

A megválasztott püspök eskütételét követően Balog Zoltán püspök, a Generális Konvent elnökének beiktató beszédében rávilágított: „A multifokális szemüveg nagyon jó, mert amikor az igére nézel, akkor azt látod tisztán, amikor a népre nézel, az ő arcukat, életüket látod tisztán. Ezt a multifokális szemüveget kívánom neked püspöki szolgálatodba, hogy mindig lásd tisztán Istennek igéjét, és amikor körülnézel, akkor is tisztán láss, és ne csak nézz, hanem láss is, mert amikor mi körülnézünk, nem biztos, hogy csak jó dolgokat látunk, mert látunk kiábrándító, kétségbeejtő dolgokat is: háborút, fogyást, szegénységet, nyomorúságot” – mondta, és azt ajánlotta, hogy a legkisebb falu református tagjáig is ellásson.

Balog Zoltán püspök, a Magyar Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a Generális Konvent elnöke beiktató beszédet mond Krasznán | Fotó: MTI/Kiss Gábor

A püspök beiktatását követően az újonnan megválasztott elnökség, a tisztségviselők és a zsinati tagok is letették esküjüket, majd a testvéregyházak képviselői és világi méltóságok köszöntötték Bogdán Szabolcs Jánost, kitartást, hitet, bátorságot kívánva az új szolgálathoz.

„Akkor amikor életünk egyik szakaszát lezárjuk, elkezdjük, nagyon meghatározóak azok az igék, amelyekkel Isten megajándékoz bennünket” – kezdte beszédét Bogdán Szabolcs János püspök. Arra biztatott, hogy senki ne szégyellje az evangéliumot, mert Isten ereje az, minden hívőnek az üdvösségére. „Isten szereti az embert, és ezt nem kell kiérdemelni, mert kegyelemből fakad, aminek forrása Jézus Krisztus keresztje. Ha kell, kockára teszem az életemet, mert nincs más gyógyszer, amely gyógyítani tudná az életünket. Erre van a leginkább szüksége minden embernek” – fogalmazott.

Az új püspök szerint az evangélium ma is Isten ereje, és ezt az egyházban is újra és újra hangsúlyozni kell. Késznek kell lenni a küldetésre, amit Isten ránk bíz, arra, amire Isten a mai nap indít el bennünket. „Az evangéliumot nem szabad bezárni a templomokba, hanem hirdetni kell ott, ahol életünk zajlik. Hirdetése nem elvakultságot, bezárkózó életet jelent, hiszen ez teljessé teszi a látásunkat, mert nem csak a láthatókat látjuk, hanem a láthatatlanokkal is számolunk. Az evangélium nem szép beszéd, ami gyönyörködteti a fülünket, hanem az Isten élő és ható igéje. Ahol megszólal, ott megtérés és megújulás lesz. Legyünk készek feladni érte mindent, akár meghalni is, és a szóban hirdetett evangéliumnak csak akkor lesz hatása, ha fedezetként mögötte van az életünk, odafigyelünk egymásra, segítünk, és nem szűnünk meg egymásért imádkozni. Az evangélium megélése, szolgálata, bennünk kell lüktessen” – mondta Bogdán Szabolcs János.

Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református püspök székfoglaló beszéde | A szerző felvétele

A magyar kormány üzenetét hozó Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár felidézte: 1989-ben az egyházkerület neve összeforrt a bátorsággal, a szabadság iránti olthatatlan vággyal, Tőkés László nevével. Emlékeztetett arra, hogy Románia szabadságharca a magyar református lelkész templomából kapott szikrát, aki mellett hétről hétre magyarok, románok, svábok, zsidók álltak testőrséget. „A Kárpát-medence népei egymásra vannak ítélve. Sorsközösség a miénk, de az 1989-es karácsony arra figyelmeztet minket, hogy a sorsközösség csak akkor válhat üdvtörténetté, ha maghalljuk és megértjük Isten szavát” – jelentette ki. Úgy vélte: Közép-Európa népeinek úgy kell egymás mellett állniuk, ahogy annak idején a temesváriak álltak a belvárosi református templomnál. (MTI)

Kelemen Hunor kormányfő-helyettes, RMDSZ-elnök elmondta, iránymutatásra van szükség, s csak azt tud irányt mutatni, akinek erős a hite, a gyökerei, aki képes táplálni a törzset, és a püspök ilyen vezető. Iránymutató, őrködik, felügyel, utat mutat, majd rávilágított a közös célra, mely nem más, mint a szülőföldön egy erős magyar közösség építése, bár nehéz korban élünk, amikor a maradék hagyományos értékeitől szabadulni akarnak az emberek, amikor különböző ideológiák képviselői azt hirdetik: szabadulj meg minden kötöttségtől, hagyománytól, tedd szabaddá magad, rázd le a hit béklyóját, a közösségi élet béklyóját, és csak magadra légy tekintettel, mert így biztosan boldog leszel. Mintha arra bíztatnánk a fát, hogy szabaduljon meg gyökereitől, mert akkor lesz sok termése, pedig gyökér nélkül nincs törzs, törzs nélkül lombkorona, virágok, és nem lesz termés. Így van az emberrel is, ahogy nincs múlt nélküli ember, a gyökértelen ember is csupán egy rossz illúzió.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

A közgyűlést követően az új püspök elmondta: „Elsősorban a lelkiekre szeretnénk odafigyelni, nem szemellenzős módon, hiszen tudjuk, hogy az egyház és az emberek élete nem csak lelkiekből áll, hanem testiekből is. Különösen aktuális ez az anyagi oldali kérdés a jelen válságos helyzeteiben, át kell lássam, át kell lássuk a vezető csapattal az egyházunk helyzetét, és szeretnénk odafigyelni az anyagi helyzettel küszködő gyülekezetekre. Mindenképp a jövő év anyagi téren egy kicsit körültekintőbb lesz, hiszen fenntartási gondjaink is lehetnek, de nem csüggedünk, mert Isten velünk van, és ezt az időszakot is a javunkra fordítja”.

A képre kattintva galéria nyílik

Az ünnepi istentiszteleten a testvéregyházak püspökei és a román kormány Vallásügyi Államtitkárságának a képviselője is köszöntötte az új püspököt.

Kapcsolódók

Kimaradt?