Püspöki útravaló: lelki gyümölcsei legyenek a pápával való találkozásnak

A római katolikus egyházmegyék püspökei üzentek a Ferenc pápa látogatására készülő híveknek. 

Pál József Csaba: tiszta lélekkel fogadjuk be a pápa üzenetét

Pál József Csaba temesvári római katolikus megyéspüspök szerint nemcsak az erdélyi főegyházmegye, hanem valamennyi egyházmegye számára nagy jelentőséggel bír Ferenc pápa romániai, azon belül erdélyi látogatása. A főpásztor szerint fontos, hogy a zarándokok lelkiekben megtisztulva készüljenek fel a Szentatyával való találkozásra.

„Mi úgy vesszük, hogy hozzánk is jön, még ha nem is a mi egyházmegyénkbe – kezdte Pál József Csaba. – Lelki útravalónak azt ajánlanám, hogy ha még nem késő, aki megteheti, gyónjon meg, úgy menjen a Szentatyával való találkozásra, mert a lélek, ha megtisztul a bűnöktől, hibáktól, könnyebben be tudja fogadni azt az üzenetet, amit a Jóisten mondani akar nekünk most, Ferenc pápán keresztül.”

A temesvári főpásztor elmondta, hogy azokra is gondoltak, akik valami oknál fogva nem tudnak előtte meggyónni, ugyanis a püspökség által indított zarándokvonaton is lesz lehetőség a lelki megtisztulásra. „Ezenkívül az útra, főleg azoknak, akik Csíksomlyóra mennek a vonattal, készítettünk egy füzetet, négy nyelven jelent meg 90 oldalon, és ebben vannak tanítások, elmélkedések Ferenc pápa életéről, vannak énekek, amikkel útközben ráhangolódnak Ferenc pápa tanításának a fogadására” – magyarázta Pál József Csaba.

Az egyházmegye templomaiban eddig is rendszeresen imádkoztak a pápalátogatásért, és a zarándoklatot is egy imádságos útnak nevezte a püspök, aki az itthon maradókat is áhítatra buzdította. „A napokban elővettem a Szentatyának az exhortációit, a vallásos életre buzdító szövegeit, azokat olvasgattam, s ajánlom mindenkinek, hogy ezeket lapozza, hogy még inkább hozzászokjon a szívünk ezekhez az üzenetekhez” – tette hozzá.

Ferenc pápának az üzenete igazából az evangéliumnak a radikális megélése, formalitások nélkül – fogalmazott Pál József Csaba. „Tehát ne ragaszkodjunk kiüresedett formákhoz csak azért, mert ez mindig így volt, hanem engedjük, hogy a lélek megújítson, átjárjon, megváltoztassa az eddigi stílusunkat, gondolkodásmódunkat, szokásainkat, mert esetleg megszoktunk bizonyos dolgokat, de nem biztos, hogy azok tényleg táplálták a lelkünket. Tehát ezeknek a tanulmányozása segíthet ahhoz, hogy még közelebb kerüljünk Ferenc pápának a lelkületéhez, és így az ő üzenetét még inkább szerető szívvel tudjuk befogadni” – mondta. 

A nehézségek, a hétköznapi problémákhoz irgalommal és szeretettel való viszonyulás segíthet a lelki béke megmaradásában „és ebbe a békességbe bele tud hullni az az üzenet, az a mag, amit a Jóisten közölni akar velünk” – vélte a temesvári egyházmegye püspöke.

A temesvári egyházmegyéből több mint 1 300-an vesznek részt a pápalátogatás alkalmából a püspökség által szervezett csíksomlyói és balázsfalvi zarándoklaton. Péntek este Temesvárról különvonat indul, amely megáll Vingán, Aradon és Máriaradnán. Visszafelé a szentmise napján, június elsején este indulnak a zarándokok. Balázsfalvára autóbusszal szombat este mintegy 100 zarándok indul. Pál József Csaba temesvári megyéspüspök egy hét múlva visszatér Csíksomlyóra, ugyanis ő prédikál a szentmisén az idei pünkösdi búcsún.

Schönberger Jenő: fontosak vagyunk Egyházunk számára 

Ferenc pápa azért érkezik hozzánk, hogy Jézus Krisztus üzenetét hozza, az evangéliumot hirdesse, a szeretetet, a közeledést, a megértést mozdítsa elő – emelte ki a szatmári egyházmegye püspöke, Schönberger Jenő. 

Üzenetében a pápalátogatásra készülő híveknek azt üzente: fontos, hogy lélekben megtörténjen a Krisztussal való találkozás. „A pápalátogatás kiemelkedő esemény a romániai, erdélyi katolikusok számára. Mióta tudjuk, hogy ellátogat hozzánk, azért imádkozunk minden szentmise végén, hogy e találkozásnak lelki gyümölcsei legyenek – fogalmazott a Schönberger püspök. – Akik Csíksomlyóra látogatnak, abban a kegyelemben is részesülnek, hogy pápai szentmisén vehetnek részt. A legnagyobb dolog ugyanakkor, ami életünkben megtörténhet az maga a szentmise: valóságos találkozás az Eukarisztiában Jézus Krisztussal. Az igazán fontos tehát, hogy a lelkünkben megtörténjen a még mélyebb, még intenzívebb találkozás az életét értünk odaadó és feltámadó Krisztussal. A pápa jelenléte remélem sokaknak segíthet ezt jobban megérteni, és megélni.”

Elmondta, maga is imádsággal készül a találkozásra. „Ferenc pápa azért érkezik hozzánk, hogy Jézus Krisztus üzenetét hozza, az evangéliumot hirdesse, a szeretetet, a közeledést, a megértést mozdítsa elő. De ezen nekünk is dolgoznunk kell nap mint nap. Ezt kell felmutatnunk nekünk is életünkkel, minden megmozdulásunkkal” – hangsúlyozta. 

A történelmi esemény jelentőségéről a püspök úgy vélekedett: a találkozásnak meg kell erősítenie bennünk azt az érzést, hogy ugyanolyan fontosak vagyunk Egyházunk számára, mint az olaszországi, argentínai vagy épp kenyai hívek, ugyanolyan keresztények és testvérek vagyunk. „A pápa nem kivételezik egyetlen ország katolikusaival sem. Értelemszerűen ritkán történik meg egy ilyen találkozás, így a jelentősége nagy, ahogy nagyszerű lehetőség a hívek számára is, hogy élőben lássák és hallják a Szentatyát” – magyarázta. 

Ám figyelmeztetett: a pápa mindig Jézus Krisztusra mutat, aki a szentmisében megjelenik majd a csíksomlyói nyeregben is. „Az az igazi és legnagyobb találkozás. Ha a pápával való találkozásra ennyire nagyon készülünk, mennyivel inkább kellene odafigyelnünk a szentmisére való készületünkre, hiszen ott a feltámadt Krisztussal találkozunk” – összegzett.

Böcskei László: a pápa nem a felhajtásért jönt

Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke szerint tudatosítanunk kell az esemény fontosságát, arra intett, ne ragadjunk le a részleteknél, próbáljunk az esemény lényegére fókuszálni: Szent Péter utóda látogat el hozzánk, meglátogatja a helyi egyházat, az ő népét, híveit.

„Az anyaszentegyház olyan, mint egy nagy család, és ennek a családnak tagjai az egyházmegyék, a plébániák. A római pápa, mint Róma püspöke, Szent Péter utóda, Krisztus földi helytartója meglátogatja a helyi egyházat, és ez a látogatás az egységnek, annak a bensőséges kapcsolatnak a jele, amely összetart bennünket és amely a történelem folyamán sokféleképpen megmutatkozott” – fogalmazott Böcskei László. Mint mondta, ezer évvel ezelőtt Szent István király nemcsak politikai okok miatt kért koronát a pápától, hanem a Rómához fordulással egy olyan kapcsolatot keresett és épített, amely azután nagyban hozzájárult az ország létrejöttéhez, fejlődéséhez. 

A pápához való hűség és ragaszkodás végigkísérte történelmünket, emlékeztetett a megyés püspök. Felidézte, a kommunista rendszer idején meg akarták semmisíteni az egyházat: a görögkatolikus egyházzal kezdték, és utána következett volna a római katolikus egyház is. Annyit elértek, hogy sarokba szorították, majd következtek az új idők üldözései: püspököket hurcoltak meg, papokat, világiakat üldöztek. 

„De nem szűnt meg az egyház, hanem inkább megerősödött, mert voltak olyan emberek, főpapok, papok, hívek, akik kitartottak nemcsak a hitükben, hanem a pápa iránti hűségükben. A pápa, mint Róma püspöke, mint Krisztus földi helytartója képezte azt az összetartó erőt, amely minket egyházzá, egy közösséggé kovácsolt. Természetesen az egyháznak a feje Jézus Krisztus, de mint a világban megszervezett közösségnek, a látható feje maga Szent Péter utóda” – mondta Böcskei László. Hozzátette: amikor az Úr Jézus az utolsó vacsora előtt beszélget az ő apostolaival, akkor arról is szól, hogy a próbatételek idején Péternek jut majd a feladat, hogy megerősítse testvéreit. Ugyanezt teszi az ő utóda, Ferenc pápa is, mutatott rá.

„A Szentatya mindenhol az egység jeleként van jelen, és látogatja meg övéit, próbálja erősíteni azokat, akik a világ különböző pontjain élnek, vallják hitüket, és az egyház tagjaiként az evangélium szerint élnek, és adják tovább az örömhírt. Nagyon fontosnak találom ezt a megközelítést: a pápa nem a felhajtásért jön, hanem az egység jeleként jön közénk. Elődeink, püspökök, papok és hívek képesek voltak arra, hogy életüket adják a pápáért, pedig nem is álmodhattak arról, hogy maga a pápa ellátogat hozzájuk. Két-három évtized telt el azóta és íme, a pápa ellátogat hozzánk: hatalmas dolog ez, és nagyon hálásak kell legyünk a Jóistenek a pápalátogatás ajándékáért” – fejtette ki a nagyváradi püspök. 

A nagyváradi római katolikus püspök leszögezte: a romániai pápalátogatás útvonala már önmagában is azt fejezi ki, hogy az egyházfő a római katolikus és a görögkatolikus egyház sokszínűségét élőben akarja megtapasztalni. „Bukarestben államfőként találkozik a politikusokkal: imádkozzunk, hogy őket is megérintse a Szentatya látogatása, és az igazság, az igazságosság, a méltányosság, az emberi jogok és szabadság mellett köteleződjenek el. Találkozik a fővárosi hívekkel is, majd elmegy egy egészen más környezetbe, Csíksomlyóra, a magyar ajkú hívek szentélyébe – folyatta Böcskei László. – A magyar hívek közössége a helyi egyház nagy családjának egy része, itt élünk és itt próbálunk megmaradni, hitünkhöz igazodni, és hitünk szerint élni, ebben a vegyes, sokszínű társalomban, közösségben. Ferenc pápa ezt is meg akarja tapasztalni, és ezért látogat el Csíksomlyóra. Nagy-nagy ajándék számunkra, hogy felkeresi azt a zarándokhelyet, ahol évszázadok óta imádkoznak a hívek és bizalommal kérik a Szűzanya oltalmát, a Jóisten segítségét.” 

Nagyon nagy munka van a zarándoklat megszervezése mögött, de szükséges a lelki előkészület is, mondta Böcskei László. „Minden pápalátogatás egy olyan esemény, amely nyomot hagy a történelemben, ezért nagyon fontos, hogy lelkileg is készüljünk erre a találkozásra. A Szentatya megnyilatkozásai, üzenetei mindig mellbe vágnak, kemény valóságokkal, igazságokkal szembesítenek. Egészen egyszerűen, de érthetően megfogalmazza azt, ami egyébként az evangéliumokban is benne van: ne csak névleg, hanem tetteinkben is legyünk keresztények. Ezért mutat rá sokszor korunk sebeire, visszaélésekre, a mulasztásokra, a bűnökre. Rámutat, ráteszi az ujját világ ütőerére, s azt mondja, hogy itt kell valamit javítani” – emelte ki a megyés püspök. Elmondta, a felkészülés során a közösségek megpróbálták Ferenc pápát jobban megismerni: filmet vetítettek, beszélgettek az életéről, tanításáról, és nagyobb odafigyeléssel követték, hogy mit mondott Bulgáriában, Macedóniában, vagy éppen egy nem keresztény országban.

Miközben igyekeztek őt megismerni, akkor látták, hogy nem újdonság, amit mond, hanem egyszerűen az evangéliumot hirdeti. „Nem kell megijednünk attól, ha az ő üzenete talán kényelmetlenül érint, hanem azt kívánom, és ezt üzenem a zarándokoknak, függetlenül attól, hogy hol találkoznak a pápával, Csíksomlyón, vagy Bukarestben vagy Jászvásáron vagy Balázsfalván: merjünk nyitottak maradni a Szentatya üzenetével szemben, mert csak akkor van értelme a készületnek, a zarándoklatnak, a találkozásnak” – fogalmazott.

„Akárhányszor találkoztam vele, Benedek pápával vagy Szent II. János Pál pápával, a közelükben mindig feltöltődtem. Az ő kisugárzásuk, puszta jelenlétük is megérint. Mindig nagy örömmel tapasztalom meg, és kimondhatatlan erőt ad az, hogy bár a világegyház egy egészen apró sejtje vagyunk, fontosak vagyunk. Egy olyan része az egyháznak, amely számít, amelynek helye van és küldetése. A pápa látogatása ennek a bizonyítéka, és mindannyian megérezhetjük, hogy értünk van itt, nekünk szól az üzenet. Azért látogat el hozzánk, mert nekünk is küldetésünk van, és fontos, hogy helyt álljunk és jelen legyünk ott, ahova a Jóisten állított. Azt kívánom, hogy ilyen nyitottsággal és örömmel vegyünk részt a zarándoklaton, és akkor biztos vagyok benne, hogy általa gazdagodni fogunk, és majd gyümölcsöt is terem egyéni és közösségi életünkben egyaránt. Boldog Bogdánffy Szilárd azért halt meg, mert a római pápával egységben akarta építeni az egyházat. Tőlünk ma nem kéri senki, hogy életünket adjuk a hitünkért, a pápáért, de valamit mi is tehetünk azért, hogy Ferenc pápa üzenete, az örömhír eljusson a környezetünkben élő emberekhez” – zárta gondolatait a nagyváradi megyéspüspök.

 

 

Kapcsolódók

Kimaradt?