Ez lett volna Nicolae Ceauşescu utolsó beszéde

Bukarest polgármestere, Barbu Petrescu javaslatára 1989. december 21-én nagy népgyűlést tartottak Bukarestben, amelynek kinyilvánított célja az volt, hogy a „román munkásosztály” hitet tegyen Nicolae Ceauşescu, a Román Kommunista Párt politikája mellett és elítélje a „huligán temesvári akciókat”.

Előzőleg a pártfőtitkár, december 20-án este a román televízióban ítélte el a temesvári eseményeket, ám – amint kiderült – nem mondta végig beszédét, amelynek nagyjából csak a feléig jutott el. A többit a másnapi, december 21-ére szervezett népgyűlésen mondta volna el – ha lett volna rá alkalma.

Ez hangzott volna el december 21-én

A Központi Bizottság erkélyére tervezett beszédében Nicolae Ceauşescunak csak annyira volt ideje, hogy felsorolja a romániai „sokoldalúan fejlett szocialista társadalom megvalósításait”, a „szocialista forradalom nagyszerű eredményeit” – az összeterelt tömeg azonban már nem volt kíváncsi minderre, és csak az első sorokban elhelyezett „szolgálatos pártaktivisták” tapsoltak lelkesen.

Aztán valahol a tömegben egy petárda robbant, elszabadult a pokol, és a Ceauşescu éltetésére összehívott népgyűlés átcsapott kommunista és diktatúra ellenes megmozdulásba. Nicolae Ceauşescu csak akkor vette észre, hogy forradalom van kibontakozóban, amelyet a tömeg haragjától megrémülve beígért 100 lejes fizetésemeléssel sem sikerült megakadályoznia.

Ha nem így történik, akkor Ceauşescu zavartalanul folytatja beszédét, és talán Románia sorsa egészen másképpen alakul. A pártfőtitkár előre megírt beszédének szövege az archívumok szerint így folytatódott volna:

„Rosszabb a helyzet, mint 68-ban”

Súlyosabb a helyzet, mint Csehszlovákia 1968-as megszállásakor. Nyíltan meg kell vallanom, hogy nem felelnék meg a nép által belém helyezett bizalomnak, ha nem tennék meg mindent Románia területi épségének, függetlenségének, szuverenitásának, népünk ama jogának védelméért, hogy függetlenül, minden külső beavatkozás nélkül önmaga határozhasson fejlődéséről.

A különféle körök és kormányok Románia ellenes kampánya erőteljesen bizonyítja, hogy az akciókat időben és jól előkészítették. Joggal merül fel a kérdés: a Románia ellen nyilatkozó imperialista körök és kormányok miért nem szóltak mindeddig az egyes más országokban az utóbbi időben sorra került rendkívül súlyos eseményekről? Világosan kiviláglik, hogy ez, a Románia elleni kampány részét képezi a népek – az idegen uralmat nem kívánó és függetlenségüket, a szabad élethez való jogukat minden áron, akár fegyverrel a kézben is megvédeni kívánó népek – függetlensége és szuverenitása elleni általánosabb tervnek.

Valamennyien emlékezünk népünk szilárd álláspontjára 1968-ban, amely a csehszlovákiai invázió ellen és Romániai függetlenségének megvédését szolgálatában. Most elmondhatjuk, hogy hasonló, de sokkal súlyosabb a helyzet. Ezért teljes felelősségérzettel kell cselekednünk a Románia elleni támadások visszautasításáért, hazánk szocialista építéséért!

„Fasiszta erők Temesváron”

Rendkívüli módon sajnáljuk, hogy kialakult ez a helyzet, de ez nem a rendfenntartó erők és a katonai egységeknek tulajdonítható, amelyek két napon át maximális türelmet és engedékenységet tanúsítottak a temesvári terrorista, fasiszta akciókkal szemben, hanem az idegen ügynökségeknek, amelyek előre megfontoltan és jól felkészülten robbantották ki a temesvári súlyos incidenseket.

Felhívok minden pártszervet és -szervezetet, a kommunistákat, a KISZ-szervezeteket, a szakszervezeteket és valamennyi szakszervezeti tagot, a Szocialista Demokrácia és Egység Frontját, minden közéleti szervet és szervezetet, hogy a súlyos körülmények között a legteljesebb egységben utasítsanak vissza a szocialista hazánk ellen irányuló minden akciót, hogy biztosítsák a békés munkát, a XIV. pártkongresszus határozatainak megvalósítását.

Felhívom hazánk minden állampolgárát, nemzetiségre való tekintet nélkül arra, hogy értse meg teljes mértékben a temesvári terrorakciók által kiváltott súlyos helyzetet, védjék meg a szocializmust és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy hasonló helyzetek ne ismétlődhessenek meg!

Társadalmunk szavatolja az ország minden állampolgára, valamennyi társadalmi kategória teljes részvételét az egész társadalom vezetésében. Megteremtettük a legszélesebb lehetőségét annak, hogy munkás-forradalmi demokráciánk keretében, a legteljesebb egységben megvitassunk és megoldjuk az élettel, a munkával, az egész nemzet jólétével kapcsolatos kérdéseket, biztosítsuk a haza függetlenségét, szuverenitását és területi épségét.

Szükség van arra, hogy határozottan elutasítsunk a haza, a szocializmus, a függetlenség, a romániai szocialista társadalmat békésen építő népünk ellen irányuló minden akciót! A legnagyobb felelősségérzettel cselekedjünk hazánk szocialista jelenéért és jövőjéért, azért, hogy biztosítsuk egész népünk munkáját és békéjét!

„Egy marék dollárért”

Románia Szocialista Köztársaság valamennyi lakosának kötelessége minden erejével fellépni azok ellen, akik különféle idegen érdekek, kémszolgálatok, reakciós imperialista körök szolgálatában eladnák az országot egy marék dollárért vagy más valutáért.

Határozott választ kell adnunk mindazoknak, akik Románia megcsonkítására, hazánk függetlenségének és szolidaritásának felszámolására törekszenek!

Támogatnunk kell – minden körülmények között – hadseregünket, az ország függetlenségének, szuverenitásának és területi épségének, a szocialista építésnek, az egész nemzet békés életének megbízható védelmezőjét!

Fel kell lépnünk oly módon, hogy ne legyen szükség a hadsereg beavatkozására. Ám ugyanakkor semmilyen körülmények között nem engedhető meg, hogy megtámadják a hadsereget, nem engedhető meg, hogy megakadályozzák fellépésében a rendbontók, a nép békés tevékenységét és munkáját megakadályozók elleni!

Az igazi szabadság, az igazi humanizmus a haza szocialista fejlődésének, az egész nemzet jólétének, az ország függetlenségének és területi épségének biztosításában, valamint azok leleplezésében rejlik, akik – bármilyen formában is – fellépnek a haza érdekei, Románia függetlensége, a szocialista építés ellen.

Mélységesen megértve a temesvári események, a hazánk elleni irányított és szervezett akciók súlyosságát, szeretném biztosítani egész népünket, egész nemzetünket, hogy mind az állami szervek, mind a pártszervek mindent megtesznek és teljes felelősségérzettel cselekednek minden dolgozóval, hazánk valamennyi állampolgárával teljes együttműködésben a problémák megoldásáért, azért, hogy a legjobb körülmények között megvalósuljanak  sokoldalúan fejlett szocialista társadalmunk megvalósításának nagyszerű programjai.

Szeretném tudatni egész nemzetünkkel, hogy jómagam, a nép odaadó fiaként munkámban, a párt, és a nép által rám bízott felelősségekben minden körülmények között a nép érdekeiért, jólétéért és boldogságáért, a szocialista építésért, az ország függetlenségéért és szuverenitásáért cselekszem! Nincs és sohasem lesz nagyobb érték számomra, mint a nép, a haza, Románia területi épsége és a szocializmus!

„Nagy áldozatokat követelő idők”

A legjobb válasz, amelyet a függetlenség lerombolásán, a romániai szocialista építés leállításán munkálkodó reakciós köröknek adhatunk, az egységünk, mindannyiunk, az egész nép egysége, a gazdasági-társadalmi fejlesztési programok legjobb körülmények közötti teljesítése, szabad és független hazánk töretlen előrehaladása a szocializmus útján, az, ha a legnagyobb határozottsággal fellépünk a békéért és az együttműködésért, a világ valamennyi nemzete közötti teljes együttműködés elvei alapján.

Felhívom hazánk valamennyi állampolgárát, tegyen bizonyságot magas szintű hazafias és forradalmi szellemről, hogy megértse, a Temesváron történtek a reakciós körök, az idegen kémügynökségek időben megszervezett akciója hazánk ellen.

A legnagyobb felelősségérzettel legyünk azon, hogy hazánkban sehol se lehessen majd megszervezni ilyen akciókat és azok ne történjenek meg többé.

Kedves elvtársak és barátaink, Románia Szocialista Köztársaság állampolgárai, arra van szükség, hogy bebizonyítsuk népünk nagy felelősségérzetét és bölcsességét a nagy áldozatokat követelő időkben. Nemzetünk legelőrehaladottabb fiai közül sokan életüket áldozták az egész ország függetlenségéért, jólétéért, területi épségéért és a romániai szocializmus építéséért. Semmi sem állíthatja meg határozott akciónkat a nép, a szocializmus, hazánk, nemzetünk napfényes jövője szolgálatában!

Kedves elvtársak, barátaink, kedves honfitársaink, felhívom önöket, erősítsék meg együttműködésüket és egységüket, tegyenek meg mindent a szabadságért, a szocializmus építéséért, népünk jólétéért, Románia területi épségéért és függetlenségéért!

Kapcsolódók

Kimaradt?