Megosztja egy háromszéki falu közösségét a templomból eltávolított Szűz Mária-ábrázolás

Egy Szűz Mária-ábrázolás megosztotta a Kézdivásárhelyhez tartozó Oroszfalu közvéleményét, a református és katolikus közösséget. A női alakot ábrázoló festményt Raff Róbert református lelkipásztor elávolította a katolikusokkal közösen használt templomból, azzal az indoklással, hogy „minden bibliai alapot nélkülöz, egy felfele néző, nem túl szép fiatalasszonyt ábrázol, aki körül három meztelen kisgyerek futkos”.

Raff Róbert a Facebook-oldalán további részleteket is megosztott a döntése hátteréről. Érvei szerint „a tízparancsolat határozottan megtiltja, hogy faragott képeket (szobrot, festményt) készítsünk, és ezeket tiszteljük!”. Rámutatott arra, hogy a Szűz Máriát a reformátusok tisztelik, „mint az Úr Jézus édesanyját”, de nem tisztelik Istenként, nem imádkoznak hozzá. „Hitünk szerint egyedül Jézus Krisztus az, aki a mennyben közbenjár értünk, az Ő haláláért bocsátja meg Isten minden bűnünket!” – hangsúlyozta a lelkész.

Raff Róbert ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a festmény eltávolítása nem fogja megrontani a felekezetek közötti jó kapcsolatot, és az oroszfalvi református templomban továbbra is zavartalanul zajlanak majd a római-katolikus istentiszteletek, megszervezik a közös alkalmakat, tiszteletben tartják a templomban található oltárt és a feszületet.

A oroszfalvi református templomot 2012 augusztusában avatták újra, miután azt megelőzően a reformátusok és katolikusok közös erőfeszítéssel kívül-belül felújították az épületet. A két történelmi egyház által használt templomban az újraavatáskor a két közösség lelkésze hálaadó ökumenikus szentmisét és istentiszteletet tartott, amelynek során közösen adtak hálát Istennek a felújított templomért, majd ugyancsak közösen osztottak úrvacsorát és végeztek szentáldozást. A református templomot azóta is közösen használja az oroszfalvi református és katolikus gyülekezet.   

Feszültség a templom falain kívül is

A református tiszteletes bejelentése – amint várható volt – megosztotta a közvéleményt. Néhány oroszfalvi lakos üdvözölte a döntését, mások kompromisszumos megoldásokat ajánlottak, de többen elítélték a festmény templomból való eltávolítását. Ezekből a hozzászólásokból szemelgetünk: 

„Elvárjuk, hogy a román testvéreink tiszteljenek, de mi székelyek egymást nem tiszteljük”, írta a református tiszteletes bejegyzés alatti kommentben egy férfi. Egy másik hozzászóló rámutatott: „Legfontosabb, hogy mindenki megőrizze a békességét! Ahogy református testvéreink köszöntik egymást: Békesség Istentől! Ez a helyzet azonban a békét nem tartósítja, hanem felbontja az oroszfalvi közösségben és a Facebook követők között is. Van ennek értelme így?”, teszi fel a kérdést a hozzászóló, aki emlékeztet, hogy a kép régóta ott van az oroszfalvi templomban, eddig különösebben senki sem botránkozott meg a reformátusok közül, hiszen minden ember érzi és tudja: Mária nélkül nincs Jézus!

„Ez a helyzet felzaklatja mind a katolikus, mind a református híveket, a feszültség kihat a templom falain kívülre is. Ha elmérgesedik a vita, összekülönbözhet barát a barátjával vagy éppen szomszédasszony a szomszédasszonnyal afölött, hogy melyik papnak van igaza, és melyik vallásnak nincs igaza. Ez visszafordíthatatlan következményekkel járna”, hívja fel a figyelmet a hozzászóló.

Egy helybéli asszony arra emlékezteti a református tiszteletest, hogy korábban megegyezéses határozat jött létre a templom közös használatára. „Szépen indult a két egyház közti kapcsolat, de sajnálatos módon rossz tanácsadókhoz fordult”, teszi hozzá. Egy helybéli katolikus hívő szerint a festmény a templom része, amit elődeik hagytak ott. Hozzátette: „tisztelettel és köszönettel tartozunk neked Róbert: emlékezzünk, hogy nézett ki a templom és környéke mielőtt te idejöttél, életet vittél a falak közé, felekezetre való tekintet nélkül és ezt senki se vitathatja, viszont értelmetlen egy kép miatt feszültségeket gerjeszteni”.

Van, aki esztétikai szempontok szerint vizsgálja az ügyet és kompromisszumos megoldást javasol. „A minden esztétikumot mellőző naiv festmény nem kéne vallási vita tárgya legyen. A katolikusok is beláthatnák, hogy elsősorban az kéne zavarjon, hogy a kép nagyon gyenge”. A hölgy hozzáteszi: „A kép minősége rontja a templombelső összhangját, ezért azt a köztes megoldást javasolom, hogy az előtérben legyen a falra feltéve, mert ha annyi éven át kibírta, ne most tüntessük el végkép. A képnek maradnia kell a templomban, mert történelmi tárgyi emlék, még ha művészileg nem is remekmű, de a templomot gyarapítók adománya, munkája. Meglátásom szerint egy helyi műkedvelő munkája, amely ugyan gyenge esztétikai-művészeti színvonala miatt zavaró számomra, de nem szeretném teljesen eltüntetni, csak elköltöztetni egy kevésbé szembetűnő helyre” – írja egy helyi asszony.

Egy régebbi vita következménye?

Az oroszfalvi Szűz Mária-festmény eltávolítása körül kialakult viták ügyében a Maszol felkereste Raff Róbert református tiszteletest, aki az általunk feltett kérdésekre két másik Facebook bejegyzésben válaszolt, arra hivatkozva, hogy a tisztázó jellegű válaszai az eredeti bejegyzéséhez hozzászólóknak is szólnak.  

„Az elmúlt napokban többen is hozzászóltak az oroszfalvi templomban található kép eltávolításával kapcsolatban, ezekre a hozzászólásokra szeretnék reagálni”, írja Raff Róbert, aki szerint döntését egyrészt teológiai szempontok indokolják, miszerint „a római-katolikus és ortodox felekezetek tanításai különböznek a protestáns felekezetekétől. A különbség alapját az képezi, hogy mit tartunk isteni eredetű kijelentésnek: a protestáns felekezetek egyedül a Szentírás elvét veszik alapul, mely szerint csak azt tartjuk Istentől származó igazságnak, ami a Bibliában benne van. Ettől eltérően a római katolikus és ortodox felekezetek a Szentírás mellett más iratokat is isteni eredetűnek, ihletésűnek, és így igazság erejűnek tartanak. … Ezt a vitát nem tudjuk mi helyileg eldönteni, sem megoldani, amit tehetünk, egyedül annyi, hogy tiszteletben tartjuk egymás hitét, mindenki mondja a magáét, és Isten Lelke az, aki meggyőz embereket az igazságról”, írja Raff Róbert.

A református lelkész leszögezi: „A szent hagyomány megfogalmaz olyan tantételeket és gyakorlatokat, amelyeket a protestánsok nem fogadnak el, ezek közül a legjelentősebbek a Mária-tisztelet, szentekhez való imádkozás közbenjárásért, halottakért való közbenjárás, jócselekedetek érdemszerző ereje, képek, szobrok készítése és azok tisztelete, stb. Az idők során Erdélyben kialakult a felekezetek közti békés együttélés, ami azon alapult, hogy mindegyik felekezet gyakorolja a maga hitét, tiszteletben tartva a többi felekezetet”.

Raff Róbert válaszában a teológiai szempontokon túl az oroszfalvi református és katolikus közösségek közti viszonyra is rámutat. Kifejti: „Oroszfaluban sokak szerint példásan együtt él a két felekezet a templomban, reméljük ezután is így lesz. 1984 óta együtt használja a két felekezet a templomot, van benne oltár, feszület, úrasztala, szószék. Több közös ünnepséget is szerveztünk, közös adakozásból és állami támogatással újítottuk fel a templomot. Az elmúlt két-három évben kisebb feszültségek keletkeztek a két felekezet között, nagyrészt a templom használatával kapcsolatosan: fűtés, oltár használata, szimbólumok tiszteletben tartása. A kép eltávolításával bizonyos határokat húzunk meg, kizárólag a templomhasználattal kapcsolatban”.

A jövőre nézve az oroszfalvi református lelkész leszögezi: „Az elv az, hogy a templom református, ahol szívesen látjuk a római katolikus testvéreket, biztosítjuk a szentmisék zavartalan megtartását, minden szükséges körülményt megteremtünk ehhez, viszont cserében szeretettel és tisztelettel kérjük, hogy a bennünket teológiailag elválasztó tárgyak, képek, egyéb eszközök ne legyenek a templomban (pl. pápa fényképei, Mária-szobor, Mária-festmény, stb). Keressük a bennünket összekötő dolgokat! A kölcsönös tisztelet elve alapján mi sem helyezünk el a templomban olyan tárgyakat, képeket, festményeket, amelyek római-katolikus testvéreink hitét sértené.”

A katolikus lelkész nem tudott egyeztetni Raff Róberttel

A Szűz Mária-festmény eltávolítását bejelentő Facebook-bejegyzés megjelenését követően megkerestük Ft. Farkas Alajos katolikus lelkészt is, aki türelmet kért. Közölte, hogy mielőtt elmondaná álláspontját, először szeretné tisztázni a helyzetet Raff Róbert református lelkésszel. Néhány nap elteltével ismét megkerestük az Oroszfaluban szolgáló katolikus lelkészt, aki arról tájékoztatott, hogy két alkalommal is kereste telefonon a református kollégáját, illetve Messenger üzenetben is próbálta felvenni vele a kapcsolatot, de még nem sikerült beszélniük a kialakult helyzetről.

Farkas Alajos elmondta, hogy múlt vasárnap szokás szerint megtartotta a katolikus misét, és akkor már nem volt a megszokott helyén a Szűz Mária festmény. „A szentmisén beszélgettem az emberekkel, szóltam hozzájuk, próbáltam nyugtatni a kedélyeket”, mondta el a Maszolnak a lelkész. Hozzátette: a katolikus híveknek nem tetszik a festmény eltávolításáról szóló döntés, de úgy értesült, hogy az oroszfalvi református közösség körében is vannak, akik nem értenek egyet a Raff Róbert döntésével.

„Szeretnénk jutni valamire ez ügyben, mert ez a helyzet nem megfelelő. Tisztázni kellene, mert egyik napról a másikra, tudtunk nélkül hoztak egy döntést, aminek mi vagyunk a részesei, elszenvedői” – jelentette ki a Maszolnak a katolikus lelkész.

Kapcsolódók

Kimaradt?